SON DAKİKA HABER

ANADOLU-PASİFİK RADYO NESE FM

ESMA-UL HUSNA

ESMÂ-ÜL HÛSNÂ ÖZEL BÖLÜMÜ

ESMÂ-ÜL HÜSNÂ (Çağrı Filmi Müziği Eşliğinde)

ESMÂ-ÜL HÛSN (İlâhi Video)


 
Esmâ-ül Hüsnâ

(Tüm isimlere ait sayfaların linkleri bu sayfadadır.)

Esmâ-i Hüsnâ Nedir?

Esmâ-i Hüsnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir. Bir âyet-i kerîmede; "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (el-Haşr, 24) buyurulmaktadır. Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (el-A'râf, 180).

Allah'ın isimleri, tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izâfe edilemez.

Esmâ-i Husnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de: "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur. Tirmizî, İbn-i Hibban ve Hâkim'in bu konudaki rivâyeti ise, şöyledir: "Kim bunları (Esmâ-i Husnâ'yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."

Şâh-ı Nakşıbend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki: "Bu hadîs-i şerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânası, saymaktır. Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenip bilmektir. Bir mânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nın azametini ve kibriyâsını düşünmelidir."

Hadîslerde zikri geçen 99 isim şunlardır:

Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr, es-Semi', el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli, el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi', el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi', en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr.

Allah'ın Diğer İsimleri

Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır:

el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir, eş-Şekûr'un yerine eş-Şâkir; el-Kâfi, ed-Dâim, el-Münevver, es-Sıddık, el-Muhît, el-Karîb, el-Vitr, el-Fâtır, el-Allâm, el-Ekrem, el-Müdebbir, er-Refî', Zittavl, Zülmeâric, Zülfadl, el-Hallâk, el-Mevlâ, en-Nasîr, el-Gâlib, el-Hannân, el-Mennân...

Kur'ân-ı Kerîm'de Allah ism-i şerîfi 2800 defa zikredilmiştir. Allah isminden sonra Kur'an'da en çok zikri geçen isim, Rab ismidir. 960 yerde zikredilmektedir. Rab isminden sonra, Kur'an'da en çok yer alan isimler ise; Rahmân, Rahîm ve Mâlik isimleridir. Fâtiha sûresinde "Allah" isminden sonra sıra ile zikredilen bu dört ism-i şerîfe, Cenâb-ı Hakk'ın Rubûbiyet Sıfatları adı da verilmektedir. Terbiye etmek, büyütmek, yetiştirmek mânalarını ihtiva eden Rab kelimesinin asıl mânası: "Bir şey'i derece derece yükselterek, gayesi olan en mükemmele erişinceye kadar kollayan" demektir.

İsm-i A'zam Nedir?

Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini temin etmektir. İsm-i A'zam belli olsaydı, insanlar yalnızca o isimle dua ederler, diğer isimleri terk ederlerdi. Çünkü İsm-i A'zam'ın Allah katında büyük bir değeri vardır. Bu isimle yapılan duaların mutlaka kabûl edildiği rivayet olunmuştur.

İsm-i A'zam'ın Esmâ-i Husnâ'dan hangi isim olduğu hakkında, İslâm âlimleri ayrı ayrı kanâatler ileri sürmüşlerdir. Büyük ekseriyetin kanaati, İsm-i A'zam'ın, lâfza-i Celâl yani Allah ismi olduğudur. Hz. Ali Efendimize göre İsm-i A'zam tek isim değildir. Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs'tan ibaret 6 isimdir.

İmam-ı A'zam'a göre, İsm-i A'zam, Hakem ve Adl olmak üzere iki isimdir. Gavs-ı A'zam'ın İsm-i A'zam'ı, Hayy ismidir. İmam-ı Rabbânî'ye göre de İsm-i A'zam, Kayyûm'dur. Görüldüğü gibi İslâm büyükleri, İsm-i A'zam'ı farklı isimlerde bulmuştur. Belki de her birinin hususi âlemine tecellî eden İsm-i Azam değişik olmuştur.

Esmâ-i Hüsnâ içinde bir İsm-i A'zam olduğu gibi, her isim için de azamî bir mertebe vardır. Bâzen bir ismin a'zamî mertebesi, İsm-i A'zam ile karıştırılır; o isim a'zamî mertebedeki tecellîsi sebebiyle İsm-i A'zam sanılır. İsm-i Azâm'ın her âlime göre değişik olmasının bir sebebi de budur.

Kaynak: http://www.dinahlak.com/

ESMÂ-ÜL HÛSNA SAYFA LİNKLERİ


 ESMÂ-ÜL HÛSNA

 ALLAH İSMİ ŞERİFİ
 EL AZİZ İSMİ ŞERİFİ
 EL BÂRİ İSMİ ŞERİFİ
 EL CEBBAR İSMİ ŞERİFİ
 EL FETTAH İSMİ ŞERİFİ
 EL GAFFAR İSMİ ŞERİFİ
 EL ĞANİY ve EL MUĞNİ İSMİ ŞERİFLERİ
 EL HALİK İSMİ ŞERİFİ
 EL KAHHAR İSMİ ŞERİFİ
 EL KUDDUS İSMİ ŞERİFİ
 EL LATİF İSMİ ŞERİFİ
 EL MÂLİK-ÜL MÜLK İSMİ ŞERİFİ
 EL MÂNİ İSMİ ŞERİFİ
 EL MELİK İSMİ ŞERİFİ
 EL MUİZ İSMİ ŞERİFİ
 EL MUSAVVİR İSMİ ŞERİFİ
 EL MUHEYMİN İSMİ ŞERİFİ
 EL MU'MİN İSMİ ŞERİFİ
 EL MÜTEKEBBİR İSMİ ŞERİFİ
 EL MUZİL İSMİ ŞERİFİ
 EL VEDUD İSMİ ŞERİFİ
 EL VEHHAB İSMİ ŞERİFİ
 ER RAHMAN ve ER RAHİM İSMİ ŞERİFLERİ
 ER RAUF İSMİ ŞERİFİ
 ER REZZAK İSMİ ŞERİFİ
 EL ESMÂ-ÜL HUSNÂ HADİSİ
 ESMÂ-ÜL HÛSNA OKUMANIN FAZİLETLERİ 1
 ESMÂ-ÜL HÛSNA OKUMANIN FAZİLETLERİ 2
 ESMÂ-ÜL HÛSNA OKUMANIN FAZİLETLERİ 3
 ES SELÂM İSMİ ŞERİFİ
 ES SEMİ İSMİ ŞERİFİ
 ESMÂ-ÜL HÛSNA-İSİMLERİN OKUNMA SAYI ve HAVASLARI"
Dûların Esrârı" sayfasına gitmek için "Tıklayınız"


"
Özel Sayfalar"a gitmek için ''tıklayınız''
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

who's online Google PageRank Checker Anadolu-Pasifik / Radyo Neşe Fm.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=